CONTACT

สินค้า

DESIGN

PLANNING

ออกแบบกล่องเหล็กตามความต้องการด้วยทีมงานมืออาชีพ

1. สินค้าที่ต้องการบรรจุ
2. ออกแบบกล่องเหล็ก
3. ทำตัวอย่างกล่องเหล็ก
4. ทดสอบความแข็งแรง
5. ยืนยันความถูกต้อง
6. เข้าสู่กระบวนการผลิต