CONTACT

เกี่ยวกับเรา

ปรัชญาของบริษัท

ปรัชญาพื้นฐานของบริษัท มี 7 ประการคือ:

ความปลอดภัย

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง และฝึกอบรมพัฒนาพนักงานให้ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

คุณภาพ

ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดีที่สุดอย่างสม่ำเสมอ ด้วยเทคโนโลยีและการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

ต้นทุน

ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง ด้วยต้นทุนที่ต่ำ

การจัดส่ง

จัดส่งสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

ผลิตภาพการผลิต

พัฒนาและปรับปรุงการผลิตให้มีผลิตภาพอย่างสม่ำเสมอ

จิตสำนึก

สร้างจิตสำนึกที่ดีในการสร้างความสัมพันธ์และดำเนินธุรกิจการค้า

สิ่งแวดล้อม

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม