Philosophy
  President's message
  Management Team
  Location & Map
 
 
ปรัชญาของบริษัท
ปรัชญาพื้นฐานของบริษัท มี 6 ประการคือ:
 
  ความปลอดภัย ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
และฝึกอบรมพัฒนาพนักงานให้ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย  เพื่อให้
สามารถผลิตสินค้าได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
 
  คุณภาพ ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดีที่สุดอย่างสม่ำเสมอ ด้วยเทคโนโลยีและการให้
บริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากที่สุด
 
  ต้นทุน ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง ด้วยต้นทุนที่ต่ำ
 
  การจัดส่ง จัดส่งสินค้าให้ตรงกับเวลานัดหมายของลูกค้า
 
  ผลิตภาพการผลิต พัฒนาและปรับปรุงการผลิตให้มีผลิตภาพอย่างสม่ำเสมอ
 
  จิตสำนึก สร้างจิตสำนึกที่ดีในการสร้างความสัมพันธ์และดำเนินธุรกิจการค้า
       
       

 

 
Homepage About us Products News Career Link Download Contact us  Thailand English Japan